Regulamin

REGULAMIN

Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez serwis strzelnicafso.pl dokonywania zakupów, oraz realizacji Voucherów jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie poniższego Regulaminu.

§ 1 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator lub Sprzedający – Gun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-992), przy ul. Jagiellońskiej 88 lok. 10B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673012, NIP: 1132937862, REGON: 367014940;
 2. Dodatki – produkty z oferty Sprzedającego, możliwe do zakupienia, gdy przedmiotem Zamówienia jest przynajmniej jeden Pakiet, jedna Usługa z bronią własną lub jedna Usługa bez własnej broni;
 3. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności;
 4. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
 5. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o ile Zamówienie nie ma dla niej zawodowego charakteru;
 6. Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Serwisu, dzięki której Zamawiający może założyć w Serwisie swoje indywidualne konto;
 7. Obdarowany – osoba, na rzecz której Zamawiający zakupił Voucher, która po dokonaniu rezerwacji terminu realizacji Vouchera, jest uprawniona domagać się od Sprzedającego jego realizacji. Obdarowanym może być Zamawiający;
 8. Okres Ważności – okres, w którym Zamawiający lub Obdarowany może zarezerwować datę realizacji Vouchera. Okres Ważności wynosi 1 rok od daty zakupu Vouchera;
 9. Pakiet – produkt z oferty Sprzedającego prezentowanej w Serwisie;
 10. Produkt – Pakiety, Dodatki, Usługi;
 11. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
 12. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 13. Serwis – strona internetowa o adresie strzelnicafso.pl za pośrednictwem której Zamawiający składa Zamówienia i zawiera Umowę Sprzedaży objętą niniejszym Regulaminem oraz za pośrednictwem której dokonuje się rezerwacji terminu realizacji Vouchera;
 14. Strzelnica – obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych
  i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich, mieszczący się w przy ul. Jagiellońskiej 88 lok. 10B, 00-992 Warszawa;
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Zamawiającym a Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – także umowę o świadczenie usług.
 16. Usługa/Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego na terenie Strzelnicy, obejmujące Usługi z bronią własną oraz Usługi bez własnej broni;
 17. Usługa bez własnej broni – usługa, która może być zrealizowana przez Zamawiającego lub Obdarowanego bez własnej broni;
 18. Usługa z własną bronią – usługa, która może być zrealizowana przez Zamawiającego lub Obdarowanego posiadającego własną broń i dedykowaną amunicję do tej broni;
 19. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedającego na rzecz Zamawiającego drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami)
 21. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu na podstawie Regulaminu;
 22. Voucher – dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży i uprawniający jego okaziciela (Zamawiającego lub Obdarowanego – imiennie wskazanego na Voucherze) do wykorzystania Produktów objętych Voucherem;
 23. Zamawiający – osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która za pośrednictwem Serwisu zawiera Umowę Sprzedaży;
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

§ 2 Kontakt ze Serwisem

Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@strzelnicafso.pl
 2. telefonicznie pod numerem: +48 604 240 195, +48 505 764 112

§ 3 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa uregulowania dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz zakupu i realizacji Voucherów oferowanych przez Serwis. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem skorzystania z oferty Serwisu.
 2. Właścicielem Serwisu jest Sprzedający: Gun Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-992), przy ul. Jagiellońskiej 88 lok. 10B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673012, NIP: 1132937862, REGON: 367014940.
 3. Przeglądanie asortymentu i Usług oferowanych przez Serwis nie wymaga zakładania Konta.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Złożenie Zamówienia możliwe jest po założeniu Konta przez Zamawiającego albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Ceny podane w Serwisie są podane w walucie polskiej i są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek VAT. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Zamawiającego składa się cena za Voucher, o której Zamawiający jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Sprzedający przyjmuje, że Zamawiający, Użytkownik oraz Obdarowany, podaje we własnym interesie wszelkie informacje w sposób prawidłowy i w zgodzie ze stanem faktycznym, w związku z czym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia Formularza Zamówienia, formularza kontaktowego, Vouchera, rejestracji konta w Serwisie, w tym w szczególności imienia i nazwiska oraz danych teleadresowych Zamawiającego, Użytkownika lub Obdarowanego ponosić będzie wyłącznie Zamawiający, Użytkownik lub Obdarowany w zakresie podanych przez siebie informacji. Sprzedający nie jest zobowiązany do ustalenia, czy Zamawiający, Użytkownik lub Obdarowany w sposób poprawny i prawidłowy podał informacje, które zostały wprowadzone do Serwisu.
 8. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie przez osobę, której dane zostały podane w Zamówieniu lub przez Obdarowanego.

§ 4 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedający umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:

  a) Umożliwienie zawierania umów sprzedaży Voucherów,
  b) Prowadzenie Konta w Serwisie,
  c) Subskrypcja Newsletteru,
  d) Możliwość zamieszczenia opinii.
 2. Usługi Elektroniczne na rzecz Zamawiających i Użytkowników świadczone są na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Administrator jest uprawniony do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści o charakterze reklamowym, które stanowić będą integralną część Serwisu.

§ 5 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana jest na następujący okres:

  a) W przypadku umożliwienia zawierania umów sprzedaży Voucherów – na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z momentem złożenia Zamówienia przez Zamawiającego;
  b) W przypadku prowadzenia Konta w Serwisie oraz subskrypcji Newsletteru – na czas nieoznaczony;
  c)W przypadku możliwości zamieszczenia opinii – na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Użytkownika.
 2. W celu korzystania z Usług Elektronicznych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

  a) komputer, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarkę internetową.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do wprowadzania swoich danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze bezterminowym. Wypowiedzenie Umowy nastąpić może poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail Administratora: biuro@strzelnicafso.pl. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.
 7. Administrator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze bezterminowym, jeżeli Użytkownik nie logował się na założone przez siebie Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 8. Administrator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych także w następujących przypadkach:

  a) gdy sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu;
  b) gdy działalność Użytkownika jest sprzeczna z prawem, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
  c) gdy otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
  d) gdy Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;
  e) gdy podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą.

§ 6 Zakładanie Konta w Serwisie

 1. W celu założenia Konta w Serwisie, należy wypełnić formularz rejestracji oraz podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Założenie Konta możliwe jest również na etapie składania Zamówienia. Przy składaniu Zamówienia, Zamawiający w celu założenia Konta, zaznacza odpowiednie pole znajdujące się w Formularzu Zamówienia, zaś dane podane w celu dokonania zakupu posłużą do stworzenia Konta.
 3. Założenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.
 4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła ustanowionych podczas rejestracji.
 5. Zamawiający może usunąć swoje Konto w każdej chwili bez podania przyczyny.

§ 7 Zakup Vouchera

 1. W Serwisie można dokonać zakupu Pakietów, Dodatków, Usług z bronią własną oraz Usług bez własnej broni prezentowanych w Serwisie, realizowanych w formie Vouchera.
 2. Aby dokonać zakupu Dodatków, przedmiotem Zamówienia musi być przynajmniej jeden Pakiet lub jedna Usługa z bronią własną lub jedna Usługa bez broni własnej.
 3. Dodatek w postaci amunicji do broni zakupić można tylko w przypadku wyboru Usługi bez własnej broni. Nie ma możliwości zakupu amunicji do Usługi z broną własną – dedykowaną amunicję należy posiadać przy sobie w momencie realizacji Usługi z bronią własną.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:

  a) zalogować się do Serwisu (opcjonalnie),
  b) wybrać z oferty Serwisu wybrany Produkt będący Przedmiotem Zamówienia,z uwzględnieniem ust. 2 i 3 powyżej oraz dodać go do koszyka,
  c) przejść następnie do płatności – jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych Zamawiającego, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania,
  d) dokonać wyboru, czy zakup realizowany jest dla siebie, czy jako prezent – w przypadku zakupu na prezent, należy również podać imię i nazwisko Obdarowanego,kliknąć przycisk Kupuję i płacę oraz potwierdzić Zamówienie
 5. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny wskazanej za poszczególne Produkty objęte Zamówieniem.
 6. Serwis realizuje złożone Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 Zmówienia złożone w dni powszednie poza wyżej wymienionymi godzinami oraz Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą w kolejnym Dniu Roboczym.
 7. Zamówione Produkty zostają dostarczone Zamawiającemu w formie Vouchera na adres mailowy podany w Formularzu Zamówienia. Możliwe jest także odebranie Vouchera w wersji papierowej na Strzelnicy.
 8. W przypadku obniżenia ceny Produktów sprzedawanych w Serwisie, Sprzedający informuje Zamawiającego o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt oferowany będzie do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni,  Sprzedający informuje Zamawiającego o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia zamieszczenia oferty do dnia wprowadzenia promocji.
 9. Ust. 8 powyżej nie ma zastosowania, gdy Produkty umieszczone w Serwisie ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności. Sprzedający obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia wtedy informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
 10. Ust. 8 powyżej nie ma zastosowania w przypadku odwoływania się przez Sprzedającego do ogólnych oświadczeń marketingowych, porównywania cen, stosowania ofert wiązanych, oferowania konkretnym Zamawiającym, korzystającym z usługi Newsletter specjalnych, spersonalizowanych kodów rabatowych.
 11. Sprzedający informuje, że nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowanie ceny).

§ 8 Zawarcie Umowy Sprzedaży i warunki płatności

 1. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego powoduje zawarcie między Zamawiającym
  a Sprzedającym Umowy Sprzedaży oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się
  i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Informacje umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sprzedający może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.
 3. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 4. W toku składania Zamówienia, Zamawiający otrzymuje informację o dostępnych sposobach i terminie dokonania płatności za Zamówienie.
 5. Płatności realizowane są przez Przelewy24 (obsługiwanej przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8 (60-198), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, numerem REGON: 301345068, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości).
 6. W zakresie realizacji płatności Administratorem Twoich danych osobowych jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8 (60-198), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, numerem REGON: 301345068, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości. Dane Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej, powiadamiania o statusie realizacji płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayPro S.A.
 7. Zamawiający ma możliwość wyboru metody płatności:

  a) Przelew online,
  b) Karta płatnicza,
  c) Blik,
  d) Tradycyjny przelew bankowy.
 8. Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia Zamówienia w terminie 1 Dnia Roboczego. Po upływie tego terminu Zamówienie zostanie anulowane.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
 10. Voucher jest dostarczany do Zamawiającego drogą mailową na podany adres e-mail.
 11. Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat za dostarczenie Vouchera w sposób wskazany w ust. 9.
 12. Sprzedający zapewnia również możliwość zakupu Vouchera stacjonarnie w siedzibie Strzelnicy.
 13. Jeżeli Zamawiający dokonuje zakupu jako przedsiębiorca, powinien wskazać tę okoliczność przy składaniu Zamówienia oraz wskazać dane podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura.

§ 8 Warunki rezerwacji i realizacji Vouchera

 1. Okres Ważności Vouchera wynosi 1 rok od daty jego zakupu.
 2. Zamawiający lub Obdarowany może zrealizować Voucher w Okresie Ważności.
 3. W celu zrealizowania Vouchera należy zarezerwować termin na Strzelnicy za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie pod numerem +48 604 240 195, pod adresem e-mail: biuro@strzelnicafso.pl lub osobiście w siedzibie Strzelnicy.
 4. W celu zmiany terminu realizacji Vouchera na inny termin, Zamawiający lub Obdarowany zobowiązani są skontaktować się ze Serwisem najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem realizacji Vouchera. Dane do kontaktu znajdują się w punkcie I Regulaminu.
 5. Brak realizacji Vouchera do czasu upływu Okresu Ważności oznacza rezygnację Zamawiającego lub Obdarowanego z realizacji Vouchera oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z Umową Sprzedaży. W szczególności, Zamawiający lub Obdarowany nie będą uprawnieni do realizacji Vouchera i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu ani Zamawiającemu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot kwoty zapłaty za zakup Vouchera.
 6. Zamawiający oraz Obdarowany mają obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń pracowników Strzelnicy, w szczególności do regulaminu obowiązującego na terenie Strzelnicy. W zależności od określonego wieku, pracownik Strzelnicy ma prawo sprawdzić te okoliczności, a Zamawiający lub Obdarowany ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Na żądanie pracownika Strzelnicy Zamawiający lub Obdarowany obowiązani są do okazania dokumentu tożsamości celem zweryfikowania ich uprawnienia do skorzystania z przedstawionego Vouchera.
 7. W przypadku realizacji Vouchera przez Zamawiającego/Obdarowanego, który nie ukończył 18 lat, wymagana jest również obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.
 8. Sprzedający może odmówić realizacji Vouchera, jeżeli Zamawiający lub Obdarowany nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną Zamawiającego lub Obdarowanego.
 9. Niestawienie się Zamawiającego lub Obdarowanego w miejscu realizacji Vouchera lub jego spóźnienie dłuższe niż 15 minut w stosunku do godziny ustalonej w trakcie rezerwacji, powoduje całkowitą utratę uprawnień do realizacji Vouchera, niezależnie od przyczyn.
 10. W sytuacji, kiedy do niezrealizowania Vouchera doszło z przyczyn technicznych, personalnych lub innych niezależnych od Sprzedającego, w tym z uwagi na działanie siły wyższej, Sprzedający nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Zamawiający lub Obdarowany w związku z realizacją Vouchera. W takim przypadku, Okres Ważności Vouchera zostaje wydłużony o okres niemożności jego realizacji przez Sprzedającego.
 11. W przypadku odmowy realizacji Vouchera przez Sprzedającego związanej z opisanymi w ust. 9 i 10 powyżej przypadkami, Zamawiającemu ani Obdarowanemu nie przysługuje roszczenie o zwrot pieniędzy.
 12. Środki wpłacone przez Zamawiającego celem zakupu Vouchera nie podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego ani Obdarowanego, w szczególności Voucher nie podlega zwrotowi, a także nie podlega wymianie na gotówkę, poza przypadkami wskazanymi w pkt § 10 i § 11 Regulaminu.

§ 10 Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. W ciągu 14 dni od dnia zakupu Vouchera na odległość, jeżeli nie został on jeszcze zrealizowany, Zamawiający będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży i zrezygnować z realizacji Vouchera bez podania przyczyny poprzez złożenie Sprzedającemu jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w następujący sposób:

  a) pisemnie na adres siedziby Sprzedającego,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@strzelnicafso.pl,
  c) osobiście w siedzibie Sprzedającego,
  d) przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednakże skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy przesłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego w przedmiocie wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Zamawiającego w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 11 Prawo Sprzedającego do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Zamawiającym Umowy Sprzedaży w sytuacji, gdy realizacja Vouchera okazałaby się niemożliwa wskutek wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku Zamawiającemu zwracana jest cała uiszczona kwota uprzednio wpłacona przez Zamawiającego celem zakupu Vouchera w formie takiej, w jakiej Zamawiający dokonał zapłaty za Voucher.
 2. Za przypadki siły wyższej, uważane będą w szczególności sytuacje, w których niemożliwa jest realizacja Vouchera lub realizacja Vouchera byłaby połączona z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Sprzedającego, w szczególności takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez Sprzedającego, przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, kataklizmy pogodowe, wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu wojennego, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego, wojna, działalność terrorystyczna.

§ 12 Postępowanie reklamacyjne

 1. W zakresie reklamacji, Zamawiający lub Obdarowany może realizować uprawnienia przyznane mu przez Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami).
 2. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży objętej niniejszym Regulaminem, Zamawiający lub Obdarowany zgłasza Sprzedającemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia realizacji Vouchera lub od momentu, kiedy miał on być zrealizowany.
 3. Zamawiający lub Obdarowany mogą zgłosić reklamację w niżej wymieniony sposób:
  a) pisemnie na adres siedziby Sprzedającego,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@strzelnicafso.pl,
  c) osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 4. Zamawiający lub Obdarowany w zgłoszeniu reklamacji powinni wskazać następujące dane: dane Zamawiającego lub Obdarowanego (imię i nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji, numer Vouchera oraz uzasadnienie.
 5. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zwrotna jest przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 13 Newsletter

 1. Użytkownicy Serwisu mogą według swojego wyboru skorzystać z usługi subskrypcji Newsletteru.
 2. W celu skorzystania z usługi subskrypcji Newsletteru niezbędne jest korzystanie z urządzenia z przeglądarką internetową, z dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach usługi subskrypcji Newsletteru wysyłane będą na adres e-mail podany przez Użytkownika w momencie zapisania się do Newsletteru.
 4. Użytkownik, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi subskrypcji Newsletteru,  podaje w swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newsletteru. Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail Administrator prześle wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Użytkownika chęci zapisania się do Newsletteru. Po potwierdzeniu przez Użytkownika chęci zapisania się do Newsletteru dochodzi do zawarcia umowy o  świadczenie Usług Elektronicznych.
 5. Każdorazowo w wiadomości wysłanej w ramach subskrypcji Newsletteru do Użytkownika będzie znajdować się informacja o sposobie rezygnacji z subskrypcji Newsletteru wraz z linkiem przekierowującym do odpowiedniej strony internetowej. Anulowanie subskrypcji może nastąpić także przez przesłanie takiego oświadczenia na następujący adres email biuro@strzelnicafso.pl.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia w odniesieniu do osób fizycznych jest Administrator, tj. GUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-992), przy ul. Jagiellońskiej 88 lok. 10B, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000673012, NIP: 1132937862, REGON: 367014940.
 2. Dane osobowe Zamawiającego oraz Obdarowanego przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności, która znajduje się na stronie strzelnicafso.pl.

§ 15 Opinie

 1. Zamawiający lub Obdarowany ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów Voucherów dokonanych w Serwisie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego Produktu w Serwisie.
 2. Opinia może być wystawiona jedynie przez Zamawiającego, który dokonał zakupu w Serwisie lub Obdarowanego, który skorzystał z Vouchera.
 3. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Zamawiającego lub Obdarowanego do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedającego, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedającego lub osób trzecich.
 4. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Serwisie. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedający ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 5. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 6. Weryfikacja prawdziwości pochodzenia opinii od podmiotu, który ją wystawił dokonywana jest za pomocą książki rejestru pobytu na strzelnicy, znajdującej się na Strzelnicy.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Materiały zamieszczone w Serwisie (teksty, nazwy produktów, zdjęcia, logo itp.) stanowią własność Administratora i nie mogą być reprodukowane, kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnego zezwolenia Sprzedającego.
 2. Sprzedający ma prawo do zmiany i aktualizowania Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 3. W przypadku sprzeczności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej Umowy Sprzedaży.
 6. Regulamin obowiązuje od 13.04.2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-992), przy ul. Jagiellońskiej 88 lok. 10B,

adres e-mail: biuro@strzelnicafso.pl

– Ja  …………………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*) / o świadczenie następującej usługi(*):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 – Imię i nazwisko Konsumenta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Adres Konsumenta
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data ……………………………………..